Mensen in vlammen

En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hand.2:3

PinksterenEen oude belofte.
Na het volbrengen van een gigantische opdracht en het spectaculaire heengaan van Jezus Christus naar de hemel, kwam de beloofde Helper namelijk de Heilige Geest. De Here Jezus heeft deze gebeurtenis aangekondigd. Het werk gaat onverminderd verder. Wat de geestelijke leiders ook proberen, het zal niets uithalen. God is een werk begonnen en het is niet te stoppen. Toen de volheid des tijds gekomen was zond God zijn Zoon precies zoals Hij eeuwen geleden had beloofd en deze spectaculaire gebeurtenis is er onderdeel van. Maar voor we hierop verder ingaan moeten we voor het verband eerst kijken naar hetgeen hieraan vooraf ging. Jezus Christus de weldoener en wonderdoener, ja de fantastische leider en leraar werd vervolgd, gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisdood. Een vreselijke marteldood die gebruikelijk was in de toenmalige wereld.

Onvergankelijk en onvernietigbaar leven.
Zijn vrienden en volgelingen begrepen niets van wat Hij hun keer op keer vertelde. Het was voor hun echt te moeilijk. Hij vertelde dat Hij was gekomen om Zijn leven te geven en zo te voorzien in overvloedig leven. Dit noemde Hij het eeuwige leven of onvernietigbaar leven en dat een mens opnieuw geboren moest worden om hieraan deelachtig te worden. In een gesprek met één van hun vooraanstaande geleerden sprak Hij ook hierover. Deze man dacht meteen aan de natuurlijke geboorte van een baby wat logisch is en dacht hiervan alles te weten. Hoewel zelfs dit voor ons als mensen ook een mysterie is. Jezus had het over iets anders iets dat vele malen wonderlijker is, namelijk eeuwig durend leven. De apostel Paulus heeft dit zo verwoord: “Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie”. 2Tim.1:10. Door Zijn lijden en sterven op het kruis heeft Hij de straf gedragen voor de zonden van alle mensen. Door te sterven op het kruis heeft Hij de dood overwonnen. Vandaar dat Hij ook triomfantelijk opstond uit de doden. Er is nu geen veroordeling meer voor allen die in Hem geloven, want Hij heeft hun straf op het kruis gedragen. We spreken dan van een plaatsvervangend sterven.

De onzichtbare Helper.
De spectaculaire intrede van de Heilige Geest als de Onzichtbare Helper is hier onderdeel van. Een geweldige windvlaag en de vlammen die op de discipelen bleven staan, illustreert het feit dat de Heilige Geest op hen werd uitgestort, om voor altijd in hun hart te blijven en dat er geen veroordeling meer is. Dit doet ons onherroepelijk denken aan de brandende braamstruik die Mozes zag. De Heilige God was aanwezig, maar de braamstruik werd niet verteerd. Door het werk van Jezus Christus is er geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus geloven. Het vuur van Gods veroordeling zal hen niet verteren. Dat is het goede nieuws, het evangelie. Nu kan de Heilige Geest wonen in hen die in Christus geloven. Hij is de Helper, Hij bewerkt de wedergeboorte in ons. Hij helpt ons Christus te vereren. Hij helpt ons Gods opdracht uit te voeren. Hij leidt ons in alle waarheid. Hij is het die de bruid, de gemeente van Christus gereed maakt voor de spoedige ontmoeting met de komende Bruidegom.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. Openbaring 22:17.

Gezegend Pinksterfeest.

Bent u klaar voor de eeuwigheid?

Toen ik mijn zestigste verjaardag vierde gaf een collega mij een tekening die ze speciaal voor mij had gemaakt. Het is een mooie tekening in zwart-wit waarop een klok te zien is in de vorm van een zandloper. De klok is vervormd, want het wordt naar beneden getrokken en is bezig te verdwijnen in de smalle hals van de zandloper.
Klok TekeningDe tijd tikt
Ze gaf de tekening de titel: “De tijd tikt”. Dit illustreert inderdaad wat wij allemaal dagelijks gewaar worden, namelijk dat de tijd vliegt. En vooral als je heel wat plannen en wensen hebt kan het ons wel eens beangstigen. We hebben geen tijd, zeggen we vaak, en het is waar ook. We hebben geen invloed op de factor tijd. Het is een gegeven en we moeten ermee leven en werken. We kunnen wel de tijd dat ons gegeven wordt goed gebruiken. God heeft de tijd geschapen en Hij heeft ook bepaald dat er een moment, een dag komt dat de periode, of het tijdperk van tijd zal ophouden te bestaan. Dan is er geen tijd meer. We belanden dan in de eeuwigheid. Dit tijdperk, als ik het zo mag noemen, komt snel dichterbij. Het is van groot belang dat we klaar zijn voor de eeuwigheid. Daarom wil ik u ter voorbereiding hierop op het volgende wijzen. Kroont Christus nu als uw Heer en Verlosser. Bekeert u en gelooft het evangelie.
We zijn allen zondaars. We moeten gered worden uit onze zonden.
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven om ons te redden. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes 3:16-17).
We moeten onze zonden belijden, daar ernstig berouw over hebben, ons daarvan afkeren om er nooit meer in te willen vallen.
“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:7).
“Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13).
In geloof moeten we Jezus Christus als onze Verlosser aannemen. “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” (Johannes 1:12).
“Want uit genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf; het is een gave van God opdat niemand roeme” (Efeze 2:8-9).
Wij moeten Jezus als Heer en als Verlosser belijden. “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis” (Romeinen 10:9-10).

 Een gebed om behoud (redding)
Lieve Heiland, wees mij, zondaar, genadig. Ik belijd u mijn zonden (noem ze bij hun naam). Vergeef mij die. Kom in mijn hart en red mijn ziel. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij stierf aan een kruis om mij te redden. Ik geloof dat Hij opstond uit de doden en nu voor mij bidt aan de rechterhand des Vaders in de hemel (Romeinen 8:34). Ik ben mij er van bewust dat ik niets kan doen om mijzelf te redden. Ik geloof dat er alleen behoud is in Zijn Naam (Handelingen 4:12), Ik geloof dat, als ik mijn zonden belijd, het bloed van Jezus mij daarvan geheel reinigt (1 Johannes 1:7). Ik heb berouw over mijn zonden en heb er een afkeer van. Ik open mijn hart nu voor Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer. Ik bid dit gebed in de naam van Jezus. Zoals ik ben – ‘k pleit anders niet, dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat Gij zélf mij nu ontbiedt, O, Lam van God, ik kom!
Amen

Het smetteloze offer

Op het weiland achter ons huis zie je dezer dagen de jonge lammetjes vrolijk rondspringen. Het is opnieuw voorjaar. Een prachtig gezicht is het om deze jonge smetteloze diertjes te zien ronddartelen. Het doet mij altijd weer denken aan bovenstaande titel.Lam

Nu we stilaan naar Pasen toegaan, wil ik hierbij even stilstaan.

De schrijver van de Hebreeënbrief heeft dit beeld gebruikt om ons iets heel belangrijk te leren. Hij vergelijkt de oudtestamentische offers met het offer van Jezus op het kruis.

De aardse tabernakel en de aardse offers waren heel belangrijk voor Israël.

De oudtestamentische gelovige kon door deze dienst vergeving van zonden ontvangen. Maar de zonden werden niet weggenomen of weggewassen, maar slechts bedekt in afwachting van de komst van een volmaakter en meer complete regeling.

En die is gekomen in Christus. Hij heeft zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God gebracht. Het woord smetteloos wijst op Zijn volkomen onschuld. Hij heeft nooit een zonde begaan, hoewel Hij net zoals wij op allerlei manieren verzocht werd. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons bewustzijn van de dode werken. Dode werken zijn die dingen die we gedaan hebben, die tegen Gods wetten ingaan en daarom de eeuwige straf tot gevolg hebben.

Dat is de zonde. Dat haalt Gods oordeel over ons.Kruis

Gode zij dank, er is nu door Jezus Christus vergeving en reiniging mogelijk. Want Christus is voor dit belangrijke werk de tabernakel binnengegaan. Niet een tabernakel die door mensenhanden is gemaakt, nee, een grotere en meer volmaakte tabernakel in de hemel.

Toen Jezus aan het kruis stierf scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden (Matth. 27:51). Voorbij dit voorhangsel mocht alleen de hogepriester één keer per jaar komen en dit niet zonder het bloed van een smetteloos lam.

Jezus Christus ging daarbinnen met Zijn eigen bloed en bewerkte zo verzoening voor ons. Daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond. Hij is eens en voor altijd binnengegaan en dus hoeft dit offer niet te worden herhaald. Door Christus’ dood ontvangen de geroepenen (zij die zich door de prediking van het evangelie tot God hebben bekeerd) de eeuwige belofte. Dat is het eeuwige leven. Daarom lezen we een beetje verder in de Hebreeënbrief dat Christus de volmaakte Hogepriester is. Hij heeft ons met Zijn eigen bloed eens en voor altijd gereinigd.

Nu roept Hij één ieder op om deelachtig te worden aan deze reiniging door geloof in Zijn volbrachte werk.

Laat u met God verzoenen nu er nog een heden is.

Weg van Boeddha?

Weg van Boeddha?(1)

Populair
Kijk om je heen en je ziet regelmatig beelden van Boeddha. Buiten hebben ze de tuinkabouter verdrongen, binnen staan ze op de kast of in de vensterbank. In woonwinkels en tuincentra kom je grote hoeveelheden tegen in allerlei soorten en maten; Boeddha is in de mode. Waarom een Boeddhabeeld?
Vraag het de mensen en je krijgt antwoorden als ‘rustgevend’, ‘gewoon mooi’ en ‘een prettige uitstraling’. Soms voelt men zich speciaal aangetrokken tot de persoon Boeddha: ‘een verlicht persoon’, ‘iemand die mensen wijze dingen leerde’. Hij wordt vaak gezien als een diepzinnige en spirituele leraar zonder al te veel dogma’s, iemand die mensen leerde zelf hun weg te kiezen. Dat is een manier van in het leven staan die veel mensen aanspreekt; zelfbewust en onafhankelijk, spiritueel maar niet dogmatisch.

Boodschap van Boeddha
Kloppen deze ideeën? Boeddha leefde zo’n 2400 jaar geleden in Noord-India. Net als de hele maatschappij waartoe hij behoorde ging Boeddha uit van het principe van ‘karma’. Karma betekent dat je oogst wat je zaait, zowel in dit leven als in je volgende levens (de gedachte van reïncarnatie). Je moet goed doen om het in een volgend leven beter te hebben. Maar zolang je reïncarneert, ben ie onderworpen aan het lijden. Boeddha onderwees dat onze verlangens (in feite ons gebrek aan acceptatie) de bron van het lijden zijn. Die verlangens moeten bestreden worden, onder andere door meditatie, en uiteindelijk afsterven. Als dat gebeurt, komt er ook ontsnapping aan de eindeloze keten van reïncarnaties. Het ultieme doel is opgaan in het niets, waardoor het lijden definitief voorbij is.
Als je Boeddha in dit onderwijs volgt, heb je terecht een Boeddhabeeld. Maar als je anders denkt, moet je dan wel zo’n beeld willen hebben?

Vragen
De gedachte dat je oogst wat je zaait is niet vreemd, we zien in het leven vaak dat het zo werkt. Maar klopt de reïncarnatiegedachte? En is de weg die Boeddha wees de juiste? Die leidt tot een nogal negatieve kijk op onze werkelijkheid. Boeddha’s weg vraagt ook heel wat van ons. Is hij wel begaanbaar? Je moet immers uitzonderlijk sterk en gedisciplineerd zijn om jezelf zo te vormen als de bedoeling is. En nog een laatste vraag: is het een realistische gedachte dat je je negatieve karma, dat wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, definitief achter je kunt laten?

Een andere weg
De weg van Boeddha kun je omschrijven als een weg voor spirituele doe-het-zelvers. Ben jij een spirituele doe-het-zelver? Vroeg of laat zul je ontdekken dat je faalt. Zelfs als je je verlangens kunt onderwerpen aan je wil, zul je nog niet in staat zijn om misstappen uit het verleden ongedaan te maken. Als je eerlijk bent naar jezelf, moet je erkennen dat je onvolmaakt blijft. Hebben we dan niet een andere weg nodig?

Genade
Het tegenovergestelde van vertrouwen op eigen inspanning is vertrouwen op wat je krijgt of
aangeboden wordt. Waar kunnen we het goede ontvangen als we het zelf niet kunnen bewerken?
Het christelijk geloof heeft hier een verrassende en unieke boodschap.
Er is hoop door JEZUS CHRISTUS.
In één woord: genade. Genade is: gratis ontvangen waar je geen recht op hebt. De kern van het christelijke geloof is dat Jezus Christus voor ons heeft bereikt wat we zelf niet kunnen bereiken. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld: “De zonde (2) betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
De Bijbel is volstrekt realistisch over ons falen en onze onmacht voor het goede. Maar er is hoop door Jezus Christus omdat Hij de zonde en de dood overwonnen heeft! Iedereen kan in zijn overwinning delen door in Hem te geloven.

En nu?
Als je weet dat je genade nodig hebt, ga dan verder op zoek.
Je mag bidden tot Jezus, je kunt je verdiepen in de Bijbel, je kunt contact zoeken met christenen. Als je naar Jezus uitspreekt dat je Zijn genade nodig hebt, aanvaardt Hij je zeker. Dat heeft Hij beloofd.
Misschien spreekt deze boodschap je niet aan en ben je lever een spirituele doe-het-zelver. Die keus is vrij. Maar onthoud dit: misschien kom je ooit aan het einde van je eigen kunnen, misschien ga je ooit een leegte in je binnenste ervaren die helemaal niet is wat je wenst. Denk dan terug aan Jezus en de genade die Hij aanbiedt. Hij heeft alle macht en zal je kunnen redden. Hij zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht (Mattheüs 11:28).

(1) Overgenomen van St. Etz, Alblasserdam, Nederland.
(2) Zonde zou je kunnen omschrijven als negatief karma dat je in je leven hebt opgebouwd. Zonde heeft echter alleen betrekking op het unieke leven dat je nu leeft, want het christelijk geloof wijst de gedachte van reïncarnatie af.

Welkom!

Uitgelicht

Wij zijn een christengemeenschap uit Landen en omgeving.

Wij hopen door middel van deze site iets voor u te mogen betekenen.
Graag willen wij getuigen zijn van de vrede en vreugde die we hebben leren kennen door Jezus Christus. Hij is de BRON van onze inspiratie in persoonlijk en gemeente(kerke)lijk leven.
Als christengemeenschap leggen wij de nadruk op de fundamentele waarden zoals dat is opgetekend in de Heilige Schrift, de Bijbel, met als de centrale boodschap het evangelie (dé blijde boodschap) van Jezus Christus.
In Zijn navolging trachten wij de liefde en de blijde hoop welks Gods bedoeling is voor iedereen gestalte te geven in het alledaagse leven.
Indien hierin iets herkenbaar is voor u, of het is datgene wat u ook zoekt, dan willen wij u graag verder helpen.

Cecilio Maria, predikant De Bron