Over ons

Onze geloofsovertuiging:

Wij geloven in één God. De éénheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (Deut.6:4 ; Mat.3 16-17 ; Joh.1:1 ; Joh.4:24 ; 1 Tim.2 :5 ; Kol.1:16)

Wij geloven in de Heer Jezus Christus de openbaring van God in het vlees, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als enige middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid. (Jes.53 :5-6 ; Joh.1:14 ; Joh.14:6 ; 1Kor.15:16-18 ; Openb.19:16)

Wij geloven in de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift, de Bijbel (de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament), en daaruit voortvloeiend haar onfeilbaarheid, betrouwbaarheid en hoogste en enig gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling in al wat zij verklaart zowel waar zij handelt over het heil, als waar  zij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur. (Deut.12:32 ; Joh.17:17 ; 2Tim.3:16 ; 2Pet.1:21 ; Openb.22:18-19)

Wij geloven in de verlossing door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus voor de zonden, en rechtvaardiging uit genade door het geloof in Jezus Christus, dus niet door eigen werken of verdiensten. (Rom.3:24 ; Gal.2:16 ; Gal.3:10-13 ; Kol.1:20 ; Ef.1:7 ; Ef.2:8-9)

Wij geloven in de universele gemeente/kerk als  het lichaam van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus, gevormd door hen die in Hem geloven, wedergeboren en verzegeld met de Heilige Geest. Zij is gered om te dienen en een heilig leven te leiden. Zij is krachtens Zijn bevel gehouden het Evangelie in de ganse wereld te verkondigen. (Mat.28:18 ; Hand.2:37-47 ; 1Kor.12:13-27 ; Ef.1:3-4 ; 1Pet.1:13-16)

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden. De lichamelijke opstanding van diegenen die in Jezus Christus geloven tot het eeuwig leven en van diegenen die niet geloven tot het eeuwig oordeel. (Mat.25:46 ; Joh.5:28-29 ; 1Kor.15 ; 2Tes.1:9 ; Openb.20:11-15)