Hoe ziet de toekomst eruit?

Hij toch verandert tijden en stonden, Daniel 2:21.

 Onze wereld en maatschappij veranderen voortdurend.

Aan het begin van 2017 vragen velen zich af wat dit nieuwe jaar ons zal brengen. Wat gaat er allemaal veranderen? Nu, werden we via de media al herhaaldelijk gewezen op de vele wijzigingen die de regering heeft ingevoerd aan het begin van dit jaar. Onze wereld en maatschappij worden voortdurend aangepast. Het afgelopen jaar werden we bepaald bij het feit hoe ons leven is gemodificeerd door de komst van de IPhone. Maar de verandering waar ik aan het begin van dit nieuwe jaar op wil wijzen, is er één van een heel andere aard. Ik wil dit duidelijk maken aan de hand van een heel oude geschiedenis maar zeer actueel voor 2017

Hoe ziet de toekomst eruit?

Bovenstaande tekst komt uit de Bijbel. Het boek dat het afgelopen jaar als meest gelezen werd uitgeroepen. Mooie tekst om aan het begin van een nieuw jaar bij stil te staan. Want deze woorden hebben, ook voor ons aan het begin van 2017, grote waarde. Alvorens hier dieper op in te gaan is het goed om eerst naar de context te kijken. Deze woorden komen uit het boek Daniël. Ze staan niet op zichzelf, maar komen uit een gedeelte waarin Daniel een geweldige lofprijzing uit aan het adres van de God des Hemels. Dat is God, de Schepper van Hemel en aarde. Hij noemt deze God ook “de God mijner vaderen” dat is dus de God van Abraham, Izaak en Jacob.

De geschiedenis gaat dat koning Nebukadnezar van Babel een droom had die hem zeer verontruste. Daarom wilde hij graag weten wat de betekenis hiervan was.

Het ging zo: Hij lag op zijn bed en dacht na over zijn koninkrijk. Gedachten en zorgen die elke persoon met verantwoordelijkheid wel vaker heeft. Wat zou er allemaal gaan gebeuren na hem? Hoe zag de toekomst eruit? Hij maakte zich hierover duidelijk zorgen. Met deze gedachten viel hij in slaap. Toen droomde hij die vreselijke droom. Toen hij wakker werd had hij een dringende vraag: wat heeft dit alles te betekenen?

 Een onmogelijke opdracht.

Alle wijzen en magiërs uit het land werden opgeroepen om de droom en zijn betekenis uit te leggen. En als ze dat niet konden dan zouden ze allemaal gedood worden. Zo ging dat in die tijd. Er ontstond dus een ernstige situatie. Een onmogelijke opdracht voor een mens van vlees en bloed. Daniël en zijn vrienden dreigden ook gedood te worden. Zij waren echter gelovigen en dus besloten ze om tot God te bidden om barmhartigheid. En God openbaarde hen de droom en zijn betekenis. Daarom prees Daniël God want hij begreep dat God boven de tijd staat. Hij is het die de tijden in Zijn hand houdt. Hij heeft de macht om de tijden te veranderen. Deze tekst laat ons zien dat er een God is die betrokken is met deze wereld.

 Toekomst uit de doeken gedaan.

God heeft in Zijn grote barmhartigheid de uitleg van de droom aan Daniël gegeven. En Daniël mocht het aan de koning gaan vertellen. Waarbij hij de koning nadrukkelijk ter kennis brengt dat het niet door zijn eigen (Daniël) wijsheid of kennis komt maar door de God des Hemels die alle verborgenheden kent. Hij heeft de toekomst geopenbaard, uit de doeken gedaan.

De droom ging zo: koning Nebukadnezar zag in zijn droom een groot en hoog beeld. Het stelde een mens voor. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, benen van ijzer en de voeten waren een mengeling van ijzer en leem. Maar dan gebeurde er iets vreemd. Dit geweldig groot en imposante beeld werd, zonder toedoen van een mensenhand, door een losgeraakte steen geraakt en werd volledig verbrijzeld. Het was een grote catastrofe.

Deze droom was een profetie aangaande de toekomst. We kunnen ons voorstellen dat dit als een bom inviel bij de koning. Toen gaf Daniël hem ook de uitleg. Hij, de koning, is het gouden hoofd, maar na hem zouden andere koningen opstaan, maar steeds van een mindere kwaliteit (zilver). De profetie is grotendeels in vervulling gegaan. Zo is het ook gebeurd in de geschiedenis van de wereld. We vinden ze allemaal in de geschiedenisboeken. Het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk, het Griekse rijk (Alexander de Grote) en het Romeinse rijk. En het is nog niet gedaan, het gaat verder. Want Hij de God des hemels verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in de duisternis is, en het licht woont bij Hem. (Dan.2:21,22.)

Een veilige en gelukkige toekomst.

Het jaar 2017 zal hier niet aan ontkomen. Het is ook onderdeel van de geschiedenis van de wereld. God heeft het al heel lang geleden bekendgemaakt. Drastische veranderingen komen eraan. En ik bedoel niet technologische of wetenschappelijke veranderingen als bijvoorbeeld de Tesla. O, ja die zullen er zijn want de mensen worden met de dag slimmer. Maar al deze veranderingen gaan niet buiten God om. Hierbij dienen we attent te zijn op een verandering van geestelijke aard. De overgrote meerderheid van de mensen hebben de God des Hemels afgeschreven. Zij hebben God niet nodig en zien zichzelf als goden op aarde. Een dwaze gedachte. Zo heeft de struisvogel de jager ook afgeschreven door de kop in het zand te steken. Maar de werkelijkheid is totaal anders. Anderen zeggen wel in God of Jezus te geloven, maar niet in een kerk. Zo zijn ze dan helemaal vrij om erop los te leven.

Nu heeft God nooit een kerk ingesteld, maar wie oprecht Gods woord de Bijbel er op na leest, zal niet kunnen ontkennen dat de Bijbel het heel duidelijk heeft over de gemeente als het lichaam van Christus op aarde. Maar juist in deze eindtijd is de misleiding het grootst.

Maar ondertussen beweegt de geschiedenis van deze wereld gestadig voort richting het einde. En niemand houdt dit tegen. Steken we de kop in het zand of willen we de harde werkelijkheid onder ogen zien?

God verandert tijden en stonden. Hij heeft alles in handen. Dat is de reële toestand ook in 2017. En Hij biedt ons de mogelijkheid op een veilige en gelukkige toekomst. God heeft immers door het zenden van Zijn Zoon Jezus Christus deze wereld de mogelijkheid geboden om te ontkomen aan de grote catastrofe die er aan zit te komen. Niet een klimaatverandering of een derde wereldoorlog door Donald Trump zoals velen al hardop roepen, maar het verlies van onze zielen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Dat is de beste boodschap en de beste wens voor 2017.