De Heer is waarlijk opgewekt!

Pasen (Opstandingfeest)
De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:34

Het Paasfeest wordt elk jaar weer trouw gevierd. Hoewel de betekenis ervan bij een groeiend aantal mensen volledig onbekend is. Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken genoemd worden. Maar de belangrijkste oorzaak is wel dat we zo weinig zien van de hoop en blijdschap van dit feest in het hedendaagse christendom.
Dat is het gevolg van het vieren van dit feest enkel als een traditie en het navolgen van onze huidige samenleving waar het alleen om commerce draait. Dan blijft alleen een oppervlakkige heidense paassfeer van paaseieren, paaskuikens en paasklokken over. Ook hebben velen zich, onder invloed van de zogenaamde moderne wetenschap, die in haar hoogmoed alles denkt te weten en kunnen, laten vervreemden van de betrouwbaarheid van de Bijbel, als Gods onfeilbaar Woord. De Bijbel toont ons Gods almacht en kracht over de dood heen. Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God want Hij is Heer van het leven.

De Heer is echt opgestaan
Het Paasfeest is bij de joden het feest van de herdenking van de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Het christelijke Paasfeest heeft een tweede dimensie. Naast de herdenking van de bevrijding door de dood van Jezus Christus aan het kruis, herdenken we ook Zijn triomfantelijke opstanding uit de dood. Daarom zou de naam “Opstandingfeest” meer toepasselijk zijn.
Bovenstaande Bijbeltekst, die uitgegroeid is tot een christelijke paasgroet, is afkomstig uit de geschiedenis van Jezus ’s opstanding. Het ongeloof onder Jezus discipelen ten opzichte van Zijn opstanding was groot. Twee mannen die Hem zagen, met Hem wandelden hadden Hem niet herkend. Pas aan tafel herkenden ze Hem als de opgestane Heer. Met grote blijdschap keerden ze terug om hun vrienden te vertellen dat Jezus leefde. Ook dezen hadden ondertussen Jezus gezien. We merken door al de verhalen van Jezus ‘s opstanding dat er grote verbazing en blijdschap heerste onder de discipelen van Jezus. De dood is overwonnen! Jezus leeft! De Here is waarlijk opgewekt!
De opstanding van Jezus Christus is de centrale boodschap van het christendom.

Verbazing
Stel u eens voor. Maria en de andere vrouwen waren in diepe droefheid op zoek naar het lichaam van hun geliefde Meester. Hij werd op donderdagmiddag op gruwelijke wijze gekruisigd. Zijn lichaam werd van het kruis gehaald en in een graf (grot) gelegd. Alles verliep hectisch en snel want het werd sabbat en dan mocht er niet worden gewerkt. Zijn lichaam werd zonder de gebruikelijke verzorging, in het graf gelegd. Het was gedaan. Hun geliefde Meester werd gewelddadig ter dood veroordeeld. Het mooie liedje was uit, definitief voorbij. Want de dood is immers onomkeerbaar. Zo kwamen deze vrouwen aan bij het graf. Maar grote verbazing greep hen aan als ze zagen dat de grafsteen weggerold was. Hoe kon dit? Wat was er allemaal aan de hand? Wie had dit gedaan? En nog grotere vragen kwamen bij hen op als ze dichterbij het graf kwamen en het lichaam van Jezus niet vonden. Maar dan plotseling stonden daar twee mannen in blinkend gewaad, het waren duidelijk twee engelen, die hen vroegen wie ze zochten en direct ook het antwoord gaven. Jullie zoeken een dode Jezus, maar Hij is niet hier. Hij is opgewekt. Hij is niet meer temidden van de doden. Hij is de levende Jezus geworden. Precies zoals Jezus tijdens zijn leven had verteld. Wat een geweldige boodschap. Opeens vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo vaak sprak Jezus over wat er allemaal ging gebeuren, maar ze begrepen er niets van. En nu drong het tot hen door. De Heer Jezus is waarlijk opgewekt. Hij is niet meer dood Hij leeft! De dood is overwonnen! Wat een blijde boodschap. De aloude Bijbelse profetie ging glansrijk in vervulling.
In Psalm 71 staat het zo:
Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk?Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen opstijgen. Psalm 71:19,20.

Hoop
Op het kruis van Golgotha werd door de dood van Jezus Christus aan Gods gerechtigheid voldaan, namelijk dat de zonde, overtredingen, het onrecht moet worden afgestraft. Gods heiligheid kan de overtredingen niet verdragen of toestaan. Elke overtreding van Gods wet verdient straf. Wie onder ons is zonder zonde? Wie is volledig in orde met Gods geboden? Niemand. Geen één. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen Gods straf. Hoe braaf ze ook denken te zijn. God is heilig en rechtvaardig en alle mensen zondig en schuldig. Dat is een enorme kloof tussen God en mens. Maar gelukkig bedacht God zelf een plan om de weg naar Hem te openen. Door het lijden en sterven van Jezus Christus in onze plaats is de weg naar God geopend. Hij droeg de straf die wij verdienden om ons te redden van de eeuwige straf. Zo werd Zijn dood, onze dood en Zijn opstanding onze opstanding. Dat is het grootse wat op het kruis werd volbracht. Jezus Christus is een levende Heer en Heiland.
Jezus Christus is op Pasen triomfantelijk uit de dood opgewekt en leeft tot in eeuwigheid. Wie dit vandaag met zijn gehele hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Christus Heer is, heeft nu al het eeuwige leven. Hij zal op gelijke wijze uit de dood herrijzen net zoals Jezus Christus. Dat is de hoop van Pasen.. Wat een heerlijk vooruitzicht. De dood heeft niet het laatste woord, maar Jezus Christus, de Levende Heiland.
Jezus zegt:
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Opbaring 1:18
Gezegend Pasen

Halloween niet onschuldig

En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse
leven door angst voor de dood tot slavernij
gedoemd waren. Hebreeën 2: 15

“Het is een dag om te griezelen geworden, om pret te hebben, om bang te zijn en bang te maken. Met het begin van de winter, met de doden, met de oogst heeft Halloween niets meer te maken.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/

Zo stond het te lezen op de website van De Redactie enkele jaren geleden. Op die manier werden en worden  de mensen om de tuin geleidt. Want zo onschuldig is de Halloween niet. Het is een klinkklare leugen want dit “feest” heeft wel degelijk alles te maken met de dood, ja angst voor de dood. Kijk maar naar de lijst van de vele activiteiten in ons land rond Halloween, dan blijkt dat ze allemaal gebaseerd zijn op de angst die de mens uit nature heeft voor de dood en geesten. Het gaat er uiteindelijk om dat we bang worden, griezelen en huiveren. De Bijbel toont ons dat de geest die hier achter schuil gaat de duivel is. Hij heeft die angst voor de dood gebruikt om de mens tot slavernij brengen. Daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat de mensen niet in zijn bestaan geloven. Zodat hij zonder argwaan zijn gang kan gaan zonder dat iemand het doorheeft en vooral niet dieper gaan nadenken over deze dingen en zo de waarheid zouden ontdekken.

De dood is een groot probleem voor de mens. Hij heeft er geen antwoord op. Men vindt bij alle volkeren allerlei ritten en traditie die allemaal hun oorsprong hebben in het zoeken naar een antwoord op het probleem van de dood.

Bovenstaande Bijbeltekst spreekt van “tot slavernij gedoemd” gedurende hun ganse leven. Maar door het een”feest” of “pret maakt” te noemen tracht men een dieper liggend probleem te maskeren. Er is grote geestelijk nood die we vrolijk trachten weg te “feesten”.

Angst is niet iets om te bagatelliseren en nog minder om mee te spelen of pret mee te maken. Psychiatrische instellingen zitten vol met mensen met angst.  Maar de mode die vanuit Amerika onze kant is komen opgewaaid is geen toeval. Het is een doelbewuste opzet van de New-Age organisatie om de wereld te overspoelen met heidense ritten en duistere praktijken. De tactiek is om het als een soort mode of hype in te voeren. Zo werden heksen, tovenaars, Halloween en andere occulte zaken via boeken, (Harry Potter) en films gemeengoed tegenwoordig.  De Bijbel echter toont ons een geweldig feit, namelijk dat er een antwoord is op de dood. Dat we niet in angst, dus in slavernij hoeven te leven want er is bevrijding mogelijk geworden door het werk van Jezus Christus. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen als mens van vlees en bloed, precies zoals wij zijn, om ons te verlossen (bevrijden)van de zonde. De apostel Paulus beschreef dit in zijn brief aan de kerk van Efeze: Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -,Efez.2:1-3

Gelukkig bleef het niet bij deze droevige toestand want er kwam een vervolg:

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.Ef.2:4,5.

Hij heeft de slavendrijver onttroond en de slaven in vrijheid gesteld. Wie tot het geloof in Jezus Christus komt wordt in de vrijheid gesteld. De dood jaagt geen angst meer aan en de duivel heeft geen macht meer. Halleluja! Prijs God voor de grote verlossing in Jezus Christus.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Hij toch verandert tijden en stonden, Daniel 2:21.

 Onze wereld en maatschappij veranderen voortdurend.

Aan het begin van 2017 vragen velen zich af wat dit nieuwe jaar ons zal brengen. Wat gaat er allemaal veranderen? Nu, werden we via de media al herhaaldelijk gewezen op de vele wijzigingen die de regering heeft ingevoerd aan het begin van dit jaar. Onze wereld en maatschappij worden voortdurend aangepast. Het afgelopen jaar werden we bepaald bij het feit hoe ons leven is gemodificeerd door de komst van de IPhone. Maar de verandering waar ik aan het begin van dit nieuwe jaar op wil wijzen, is er één van een heel andere aard. Ik wil dit duidelijk maken aan de hand van een heel oude geschiedenis maar zeer actueel voor 2017

Hoe ziet de toekomst eruit?

Bovenstaande tekst komt uit de Bijbel. Het boek dat het afgelopen jaar als meest gelezen werd uitgeroepen. Mooie tekst om aan het begin van een nieuw jaar bij stil te staan. Want deze woorden hebben, ook voor ons aan het begin van 2017, grote waarde. Alvorens hier dieper op in te gaan is het goed om eerst naar de context te kijken. Deze woorden komen uit het boek Daniël. Ze staan niet op zichzelf, maar komen uit een gedeelte waarin Daniel een geweldige lofprijzing uit aan het adres van de God des Hemels. Dat is God, de Schepper van Hemel en aarde. Hij noemt deze God ook “de God mijner vaderen” dat is dus de God van Abraham, Izaak en Jacob.

De geschiedenis gaat dat koning Nebukadnezar van Babel een droom had die hem zeer verontruste. Daarom wilde hij graag weten wat de betekenis hiervan was.

Het ging zo: Hij lag op zijn bed en dacht na over zijn koninkrijk. Gedachten en zorgen die elke persoon met verantwoordelijkheid wel vaker heeft. Wat zou er allemaal gaan gebeuren na hem? Hoe zag de toekomst eruit? Hij maakte zich hierover duidelijk zorgen. Met deze gedachten viel hij in slaap. Toen droomde hij die vreselijke droom. Toen hij wakker werd had hij een dringende vraag: wat heeft dit alles te betekenen?

 Een onmogelijke opdracht.

Alle wijzen en magiërs uit het land werden opgeroepen om de droom en zijn betekenis uit te leggen. En als ze dat niet konden dan zouden ze allemaal gedood worden. Zo ging dat in die tijd. Er ontstond dus een ernstige situatie. Een onmogelijke opdracht voor een mens van vlees en bloed. Daniël en zijn vrienden dreigden ook gedood te worden. Zij waren echter gelovigen en dus besloten ze om tot God te bidden om barmhartigheid. En God openbaarde hen de droom en zijn betekenis. Daarom prees Daniël God want hij begreep dat God boven de tijd staat. Hij is het die de tijden in Zijn hand houdt. Hij heeft de macht om de tijden te veranderen. Deze tekst laat ons zien dat er een God is die betrokken is met deze wereld.

 Toekomst uit de doeken gedaan.

God heeft in Zijn grote barmhartigheid de uitleg van de droom aan Daniël gegeven. En Daniël mocht het aan de koning gaan vertellen. Waarbij hij de koning nadrukkelijk ter kennis brengt dat het niet door zijn eigen (Daniël) wijsheid of kennis komt maar door de God des Hemels die alle verborgenheden kent. Hij heeft de toekomst geopenbaard, uit de doeken gedaan.

De droom ging zo: koning Nebukadnezar zag in zijn droom een groot en hoog beeld. Het stelde een mens voor. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, benen van ijzer en de voeten waren een mengeling van ijzer en leem. Maar dan gebeurde er iets vreemd. Dit geweldig groot en imposante beeld werd, zonder toedoen van een mensenhand, door een losgeraakte steen geraakt en werd volledig verbrijzeld. Het was een grote catastrofe.

Deze droom was een profetie aangaande de toekomst. We kunnen ons voorstellen dat dit als een bom inviel bij de koning. Toen gaf Daniël hem ook de uitleg. Hij, de koning, is het gouden hoofd, maar na hem zouden andere koningen opstaan, maar steeds van een mindere kwaliteit (zilver). De profetie is grotendeels in vervulling gegaan. Zo is het ook gebeurd in de geschiedenis van de wereld. We vinden ze allemaal in de geschiedenisboeken. Het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk, het Griekse rijk (Alexander de Grote) en het Romeinse rijk. En het is nog niet gedaan, het gaat verder. Want Hij de God des hemels verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in de duisternis is, en het licht woont bij Hem. (Dan.2:21,22.)

Een veilige en gelukkige toekomst.

Het jaar 2017 zal hier niet aan ontkomen. Het is ook onderdeel van de geschiedenis van de wereld. God heeft het al heel lang geleden bekendgemaakt. Drastische veranderingen komen eraan. En ik bedoel niet technologische of wetenschappelijke veranderingen als bijvoorbeeld de Tesla. O, ja die zullen er zijn want de mensen worden met de dag slimmer. Maar al deze veranderingen gaan niet buiten God om. Hierbij dienen we attent te zijn op een verandering van geestelijke aard. De overgrote meerderheid van de mensen hebben de God des Hemels afgeschreven. Zij hebben God niet nodig en zien zichzelf als goden op aarde. Een dwaze gedachte. Zo heeft de struisvogel de jager ook afgeschreven door de kop in het zand te steken. Maar de werkelijkheid is totaal anders. Anderen zeggen wel in God of Jezus te geloven, maar niet in een kerk. Zo zijn ze dan helemaal vrij om erop los te leven.

Nu heeft God nooit een kerk ingesteld, maar wie oprecht Gods woord de Bijbel er op na leest, zal niet kunnen ontkennen dat de Bijbel het heel duidelijk heeft over de gemeente als het lichaam van Christus op aarde. Maar juist in deze eindtijd is de misleiding het grootst.

Maar ondertussen beweegt de geschiedenis van deze wereld gestadig voort richting het einde. En niemand houdt dit tegen. Steken we de kop in het zand of willen we de harde werkelijkheid onder ogen zien?

God verandert tijden en stonden. Hij heeft alles in handen. Dat is de reële toestand ook in 2017. En Hij biedt ons de mogelijkheid op een veilige en gelukkige toekomst. God heeft immers door het zenden van Zijn Zoon Jezus Christus deze wereld de mogelijkheid geboden om te ontkomen aan de grote catastrofe die er aan zit te komen. Niet een klimaatverandering of een derde wereldoorlog door Donald Trump zoals velen al hardop roepen, maar het verlies van onze zielen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Dat is de beste boodschap en de beste wens voor 2017.