De Heer is waarlijk opgewekt!

Pasen (Opstandingfeest)
De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:34

Het Paasfeest wordt elk jaar weer trouw gevierd. Hoewel de betekenis ervan bij een groeiend aantal mensen volledig onbekend is. Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken genoemd worden. Maar de belangrijkste oorzaak is wel dat we zo weinig zien van de hoop en blijdschap van dit feest in het hedendaagse christendom.
Dat is het gevolg van het vieren van dit feest enkel als een traditie en het navolgen van onze huidige samenleving waar het alleen om commerce draait. Dan blijft alleen een oppervlakkige heidense paassfeer van paaseieren, paaskuikens en paasklokken over. Ook hebben velen zich, onder invloed van de zogenaamde moderne wetenschap, die in haar hoogmoed alles denkt te weten en kunnen, laten vervreemden van de betrouwbaarheid van de Bijbel, als Gods onfeilbaar Woord. De Bijbel toont ons Gods almacht en kracht over de dood heen. Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God want Hij is Heer van het leven.

De Heer is echt opgestaan
Het Paasfeest is bij de joden het feest van de herdenking van de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Het christelijke Paasfeest heeft een tweede dimensie. Naast de herdenking van de bevrijding door de dood van Jezus Christus aan het kruis, herdenken we ook Zijn triomfantelijke opstanding uit de dood. Daarom zou de naam “Opstandingfeest” meer toepasselijk zijn.
Bovenstaande Bijbeltekst, die uitgegroeid is tot een christelijke paasgroet, is afkomstig uit de geschiedenis van Jezus ’s opstanding. Het ongeloof onder Jezus discipelen ten opzichte van Zijn opstanding was groot. Twee mannen die Hem zagen, met Hem wandelden hadden Hem niet herkend. Pas aan tafel herkenden ze Hem als de opgestane Heer. Met grote blijdschap keerden ze terug om hun vrienden te vertellen dat Jezus leefde. Ook dezen hadden ondertussen Jezus gezien. We merken door al de verhalen van Jezus ‘s opstanding dat er grote verbazing en blijdschap heerste onder de discipelen van Jezus. De dood is overwonnen! Jezus leeft! De Here is waarlijk opgewekt!
De opstanding van Jezus Christus is de centrale boodschap van het christendom.

Verbazing
Stel u eens voor. Maria en de andere vrouwen waren in diepe droefheid op zoek naar het lichaam van hun geliefde Meester. Hij werd op donderdagmiddag op gruwelijke wijze gekruisigd. Zijn lichaam werd van het kruis gehaald en in een graf (grot) gelegd. Alles verliep hectisch en snel want het werd sabbat en dan mocht er niet worden gewerkt. Zijn lichaam werd zonder de gebruikelijke verzorging, in het graf gelegd. Het was gedaan. Hun geliefde Meester werd gewelddadig ter dood veroordeeld. Het mooie liedje was uit, definitief voorbij. Want de dood is immers onomkeerbaar. Zo kwamen deze vrouwen aan bij het graf. Maar grote verbazing greep hen aan als ze zagen dat de grafsteen weggerold was. Hoe kon dit? Wat was er allemaal aan de hand? Wie had dit gedaan? En nog grotere vragen kwamen bij hen op als ze dichterbij het graf kwamen en het lichaam van Jezus niet vonden. Maar dan plotseling stonden daar twee mannen in blinkend gewaad, het waren duidelijk twee engelen, die hen vroegen wie ze zochten en direct ook het antwoord gaven. Jullie zoeken een dode Jezus, maar Hij is niet hier. Hij is opgewekt. Hij is niet meer temidden van de doden. Hij is de levende Jezus geworden. Precies zoals Jezus tijdens zijn leven had verteld. Wat een geweldige boodschap. Opeens vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo vaak sprak Jezus over wat er allemaal ging gebeuren, maar ze begrepen er niets van. En nu drong het tot hen door. De Heer Jezus is waarlijk opgewekt. Hij is niet meer dood Hij leeft! De dood is overwonnen! Wat een blijde boodschap. De aloude Bijbelse profetie ging glansrijk in vervulling.
In Psalm 71 staat het zo:
Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk?Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen opstijgen. Psalm 71:19,20.

Hoop
Op het kruis van Golgotha werd door de dood van Jezus Christus aan Gods gerechtigheid voldaan, namelijk dat de zonde, overtredingen, het onrecht moet worden afgestraft. Gods heiligheid kan de overtredingen niet verdragen of toestaan. Elke overtreding van Gods wet verdient straf. Wie onder ons is zonder zonde? Wie is volledig in orde met Gods geboden? Niemand. Geen één. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen Gods straf. Hoe braaf ze ook denken te zijn. God is heilig en rechtvaardig en alle mensen zondig en schuldig. Dat is een enorme kloof tussen God en mens. Maar gelukkig bedacht God zelf een plan om de weg naar Hem te openen. Door het lijden en sterven van Jezus Christus in onze plaats is de weg naar God geopend. Hij droeg de straf die wij verdienden om ons te redden van de eeuwige straf. Zo werd Zijn dood, onze dood en Zijn opstanding onze opstanding. Dat is het grootse wat op het kruis werd volbracht. Jezus Christus is een levende Heer en Heiland.
Jezus Christus is op Pasen triomfantelijk uit de dood opgewekt en leeft tot in eeuwigheid. Wie dit vandaag met zijn gehele hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Christus Heer is, heeft nu al het eeuwige leven. Hij zal op gelijke wijze uit de dood herrijzen net zoals Jezus Christus. Dat is de hoop van Pasen.. Wat een heerlijk vooruitzicht. De dood heeft niet het laatste woord, maar Jezus Christus, de Levende Heiland.
Jezus zegt:
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Opbaring 1:18
Gezegend Pasen

Halloween niet onschuldig

En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse
leven door angst voor de dood tot slavernij
gedoemd waren. Hebreeën 2: 15

“Het is een dag om te griezelen geworden, om pret te hebben, om bang te zijn en bang te maken. Met het begin van de winter, met de doden, met de oogst heeft Halloween niets meer te maken.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/

Zo stond het te lezen op de website van De Redactie enkele jaren geleden. Op die manier werden en worden  de mensen om de tuin geleidt. Want zo onschuldig is de Halloween niet. Het is een klinkklare leugen want dit “feest” heeft wel degelijk alles te maken met de dood, ja angst voor de dood. Kijk maar naar de lijst van de vele activiteiten in ons land rond Halloween, dan blijkt dat ze allemaal gebaseerd zijn op de angst die de mens uit nature heeft voor de dood en geesten. Het gaat er uiteindelijk om dat we bang worden, griezelen en huiveren. De Bijbel toont ons dat de geest die hier achter schuil gaat de duivel is. Hij heeft die angst voor de dood gebruikt om de mens tot slavernij brengen. Daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat de mensen niet in zijn bestaan geloven. Zodat hij zonder argwaan zijn gang kan gaan zonder dat iemand het doorheeft en vooral niet dieper gaan nadenken over deze dingen en zo de waarheid zouden ontdekken.

De dood is een groot probleem voor de mens. Hij heeft er geen antwoord op. Men vindt bij alle volkeren allerlei ritten en traditie die allemaal hun oorsprong hebben in het zoeken naar een antwoord op het probleem van de dood.

Bovenstaande Bijbeltekst spreekt van “tot slavernij gedoemd” gedurende hun ganse leven. Maar door het een”feest” of “pret maakt” te noemen tracht men een dieper liggend probleem te maskeren. Er is grote geestelijk nood die we vrolijk trachten weg te “feesten”.

Angst is niet iets om te bagatelliseren en nog minder om mee te spelen of pret mee te maken. Psychiatrische instellingen zitten vol met mensen met angst.  Maar de mode die vanuit Amerika onze kant is komen opgewaaid is geen toeval. Het is een doelbewuste opzet van de New-Age organisatie om de wereld te overspoelen met heidense ritten en duistere praktijken. De tactiek is om het als een soort mode of hype in te voeren. Zo werden heksen, tovenaars, Halloween en andere occulte zaken via boeken, (Harry Potter) en films gemeengoed tegenwoordig.  De Bijbel echter toont ons een geweldig feit, namelijk dat er een antwoord is op de dood. Dat we niet in angst, dus in slavernij hoeven te leven want er is bevrijding mogelijk geworden door het werk van Jezus Christus. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen als mens van vlees en bloed, precies zoals wij zijn, om ons te verlossen (bevrijden)van de zonde. De apostel Paulus beschreef dit in zijn brief aan de kerk van Efeze: Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -,Efez.2:1-3

Gelukkig bleef het niet bij deze droevige toestand want er kwam een vervolg:

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.Ef.2:4,5.

Hij heeft de slavendrijver onttroond en de slaven in vrijheid gesteld. Wie tot het geloof in Jezus Christus komt wordt in de vrijheid gesteld. De dood jaagt geen angst meer aan en de duivel heeft geen macht meer. Halleluja! Prijs God voor de grote verlossing in Jezus Christus.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Hij toch verandert tijden en stonden, Daniel 2:21.

 Onze wereld en maatschappij veranderen voortdurend.

Aan het begin van 2017 vragen velen zich af wat dit nieuwe jaar ons zal brengen. Wat gaat er allemaal veranderen? Nu, werden we via de media al herhaaldelijk gewezen op de vele wijzigingen die de regering heeft ingevoerd aan het begin van dit jaar. Onze wereld en maatschappij worden voortdurend aangepast. Het afgelopen jaar werden we bepaald bij het feit hoe ons leven is gemodificeerd door de komst van de IPhone. Maar de verandering waar ik aan het begin van dit nieuwe jaar op wil wijzen, is er één van een heel andere aard. Ik wil dit duidelijk maken aan de hand van een heel oude geschiedenis maar zeer actueel voor 2017

Hoe ziet de toekomst eruit?

Bovenstaande tekst komt uit de Bijbel. Het boek dat het afgelopen jaar als meest gelezen werd uitgeroepen. Mooie tekst om aan het begin van een nieuw jaar bij stil te staan. Want deze woorden hebben, ook voor ons aan het begin van 2017, grote waarde. Alvorens hier dieper op in te gaan is het goed om eerst naar de context te kijken. Deze woorden komen uit het boek Daniël. Ze staan niet op zichzelf, maar komen uit een gedeelte waarin Daniel een geweldige lofprijzing uit aan het adres van de God des Hemels. Dat is God, de Schepper van Hemel en aarde. Hij noemt deze God ook “de God mijner vaderen” dat is dus de God van Abraham, Izaak en Jacob.

De geschiedenis gaat dat koning Nebukadnezar van Babel een droom had die hem zeer verontruste. Daarom wilde hij graag weten wat de betekenis hiervan was.

Het ging zo: Hij lag op zijn bed en dacht na over zijn koninkrijk. Gedachten en zorgen die elke persoon met verantwoordelijkheid wel vaker heeft. Wat zou er allemaal gaan gebeuren na hem? Hoe zag de toekomst eruit? Hij maakte zich hierover duidelijk zorgen. Met deze gedachten viel hij in slaap. Toen droomde hij die vreselijke droom. Toen hij wakker werd had hij een dringende vraag: wat heeft dit alles te betekenen?

 Een onmogelijke opdracht.

Alle wijzen en magiërs uit het land werden opgeroepen om de droom en zijn betekenis uit te leggen. En als ze dat niet konden dan zouden ze allemaal gedood worden. Zo ging dat in die tijd. Er ontstond dus een ernstige situatie. Een onmogelijke opdracht voor een mens van vlees en bloed. Daniël en zijn vrienden dreigden ook gedood te worden. Zij waren echter gelovigen en dus besloten ze om tot God te bidden om barmhartigheid. En God openbaarde hen de droom en zijn betekenis. Daarom prees Daniël God want hij begreep dat God boven de tijd staat. Hij is het die de tijden in Zijn hand houdt. Hij heeft de macht om de tijden te veranderen. Deze tekst laat ons zien dat er een God is die betrokken is met deze wereld.

 Toekomst uit de doeken gedaan.

God heeft in Zijn grote barmhartigheid de uitleg van de droom aan Daniël gegeven. En Daniël mocht het aan de koning gaan vertellen. Waarbij hij de koning nadrukkelijk ter kennis brengt dat het niet door zijn eigen (Daniël) wijsheid of kennis komt maar door de God des Hemels die alle verborgenheden kent. Hij heeft de toekomst geopenbaard, uit de doeken gedaan.

De droom ging zo: koning Nebukadnezar zag in zijn droom een groot en hoog beeld. Het stelde een mens voor. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, benen van ijzer en de voeten waren een mengeling van ijzer en leem. Maar dan gebeurde er iets vreemd. Dit geweldig groot en imposante beeld werd, zonder toedoen van een mensenhand, door een losgeraakte steen geraakt en werd volledig verbrijzeld. Het was een grote catastrofe.

Deze droom was een profetie aangaande de toekomst. We kunnen ons voorstellen dat dit als een bom inviel bij de koning. Toen gaf Daniël hem ook de uitleg. Hij, de koning, is het gouden hoofd, maar na hem zouden andere koningen opstaan, maar steeds van een mindere kwaliteit (zilver). De profetie is grotendeels in vervulling gegaan. Zo is het ook gebeurd in de geschiedenis van de wereld. We vinden ze allemaal in de geschiedenisboeken. Het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk, het Griekse rijk (Alexander de Grote) en het Romeinse rijk. En het is nog niet gedaan, het gaat verder. Want Hij de God des hemels verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in de duisternis is, en het licht woont bij Hem. (Dan.2:21,22.)

Een veilige en gelukkige toekomst.

Het jaar 2017 zal hier niet aan ontkomen. Het is ook onderdeel van de geschiedenis van de wereld. God heeft het al heel lang geleden bekendgemaakt. Drastische veranderingen komen eraan. En ik bedoel niet technologische of wetenschappelijke veranderingen als bijvoorbeeld de Tesla. O, ja die zullen er zijn want de mensen worden met de dag slimmer. Maar al deze veranderingen gaan niet buiten God om. Hierbij dienen we attent te zijn op een verandering van geestelijke aard. De overgrote meerderheid van de mensen hebben de God des Hemels afgeschreven. Zij hebben God niet nodig en zien zichzelf als goden op aarde. Een dwaze gedachte. Zo heeft de struisvogel de jager ook afgeschreven door de kop in het zand te steken. Maar de werkelijkheid is totaal anders. Anderen zeggen wel in God of Jezus te geloven, maar niet in een kerk. Zo zijn ze dan helemaal vrij om erop los te leven.

Nu heeft God nooit een kerk ingesteld, maar wie oprecht Gods woord de Bijbel er op na leest, zal niet kunnen ontkennen dat de Bijbel het heel duidelijk heeft over de gemeente als het lichaam van Christus op aarde. Maar juist in deze eindtijd is de misleiding het grootst.

Maar ondertussen beweegt de geschiedenis van deze wereld gestadig voort richting het einde. En niemand houdt dit tegen. Steken we de kop in het zand of willen we de harde werkelijkheid onder ogen zien?

God verandert tijden en stonden. Hij heeft alles in handen. Dat is de reële toestand ook in 2017. En Hij biedt ons de mogelijkheid op een veilige en gelukkige toekomst. God heeft immers door het zenden van Zijn Zoon Jezus Christus deze wereld de mogelijkheid geboden om te ontkomen aan de grote catastrofe die er aan zit te komen. Niet een klimaatverandering of een derde wereldoorlog door Donald Trump zoals velen al hardop roepen, maar het verlies van onze zielen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Dat is de beste boodschap en de beste wens voor 2017.

Mensen in vlammen

En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hand.2:3

PinksterenEen oude belofte.
Na het volbrengen van een gigantische opdracht en het spectaculaire heengaan van Jezus Christus naar de hemel, kwam de beloofde Helper namelijk de Heilige Geest. De Here Jezus heeft deze gebeurtenis aangekondigd. Het werk gaat onverminderd verder. Wat de geestelijke leiders ook proberen, het zal niets uithalen. God is een werk begonnen en het is niet te stoppen. Toen de volheid des tijds gekomen was zond God zijn Zoon precies zoals Hij eeuwen geleden had beloofd en deze spectaculaire gebeurtenis is er onderdeel van. Maar voor we hierop verder ingaan moeten we voor het verband eerst kijken naar hetgeen hieraan vooraf ging. Jezus Christus de weldoener en wonderdoener, ja de fantastische leider en leraar werd vervolgd, gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisdood. Een vreselijke marteldood die gebruikelijk was in de toenmalige wereld.

Onvergankelijk en onvernietigbaar leven.
Zijn vrienden en volgelingen begrepen niets van wat Hij hun keer op keer vertelde. Het was voor hun echt te moeilijk. Hij vertelde dat Hij was gekomen om Zijn leven te geven en zo te voorzien in overvloedig leven. Dit noemde Hij het eeuwige leven of onvernietigbaar leven en dat een mens opnieuw geboren moest worden om hieraan deelachtig te worden. In een gesprek met één van hun vooraanstaande geleerden sprak Hij ook hierover. Deze man dacht meteen aan de natuurlijke geboorte van een baby wat logisch is en dacht hiervan alles te weten. Hoewel zelfs dit voor ons als mensen ook een mysterie is. Jezus had het over iets anders iets dat vele malen wonderlijker is, namelijk eeuwig durend leven. De apostel Paulus heeft dit zo verwoord: “Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie”. 2Tim.1:10. Door Zijn lijden en sterven op het kruis heeft Hij de straf gedragen voor de zonden van alle mensen. Door te sterven op het kruis heeft Hij de dood overwonnen. Vandaar dat Hij ook triomfantelijk opstond uit de doden. Er is nu geen veroordeling meer voor allen die in Hem geloven, want Hij heeft hun straf op het kruis gedragen. We spreken dan van een plaatsvervangend sterven.

De onzichtbare Helper.
De spectaculaire intrede van de Heilige Geest als de Onzichtbare Helper is hier onderdeel van. Een geweldige windvlaag en de vlammen die op de discipelen bleven staan, illustreert het feit dat de Heilige Geest op hen werd uitgestort, om voor altijd in hun hart te blijven en dat er geen veroordeling meer is. Dit doet ons onherroepelijk denken aan de brandende braamstruik die Mozes zag. De Heilige God was aanwezig, maar de braamstruik werd niet verteerd. Door het werk van Jezus Christus is er geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus geloven. Het vuur van Gods veroordeling zal hen niet verteren. Dat is het goede nieuws, het evangelie. Nu kan de Heilige Geest wonen in hen die in Christus geloven. Hij is de Helper, Hij bewerkt de wedergeboorte in ons. Hij helpt ons Christus te vereren. Hij helpt ons Gods opdracht uit te voeren. Hij leidt ons in alle waarheid. Hij is het die de bruid, de gemeente van Christus gereed maakt voor de spoedige ontmoeting met de komende Bruidegom.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. Openbaring 22:17.

Gezegend Pinksterfeest.

Bent u klaar voor de eeuwigheid?

Toen ik mijn zestigste verjaardag vierde gaf een collega mij een tekening die ze speciaal voor mij had gemaakt. Het is een mooie tekening in zwart-wit waarop een klok te zien is in de vorm van een zandloper. De klok is vervormd, want het wordt naar beneden getrokken en is bezig te verdwijnen in de smalle hals van de zandloper.
Klok TekeningDe tijd tikt
Ze gaf de tekening de titel: “De tijd tikt”. Dit illustreert inderdaad wat wij allemaal dagelijks gewaar worden, namelijk dat de tijd vliegt. En vooral als je heel wat plannen en wensen hebt kan het ons wel eens beangstigen. We hebben geen tijd, zeggen we vaak, en het is waar ook. We hebben geen invloed op de factor tijd. Het is een gegeven en we moeten ermee leven en werken. We kunnen wel de tijd dat ons gegeven wordt goed gebruiken. God heeft de tijd geschapen en Hij heeft ook bepaald dat er een moment, een dag komt dat de periode, of het tijdperk van tijd zal ophouden te bestaan. Dan is er geen tijd meer. We belanden dan in de eeuwigheid. Dit tijdperk, als ik het zo mag noemen, komt snel dichterbij. Het is van groot belang dat we klaar zijn voor de eeuwigheid. Daarom wil ik u ter voorbereiding hierop op het volgende wijzen. Kroont Christus nu als uw Heer en Verlosser. Bekeert u en gelooft het evangelie.
We zijn allen zondaars. We moeten gered worden uit onze zonden.
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven om ons te redden. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes 3:16-17).
We moeten onze zonden belijden, daar ernstig berouw over hebben, ons daarvan afkeren om er nooit meer in te willen vallen.
“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:7).
“Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13).
In geloof moeten we Jezus Christus als onze Verlosser aannemen. “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” (Johannes 1:12).
“Want uit genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf; het is een gave van God opdat niemand roeme” (Efeze 2:8-9).
Wij moeten Jezus als Heer en als Verlosser belijden. “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis” (Romeinen 10:9-10).

 Een gebed om behoud (redding)
Lieve Heiland, wees mij, zondaar, genadig. Ik belijd u mijn zonden (noem ze bij hun naam). Vergeef mij die. Kom in mijn hart en red mijn ziel. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij stierf aan een kruis om mij te redden. Ik geloof dat Hij opstond uit de doden en nu voor mij bidt aan de rechterhand des Vaders in de hemel (Romeinen 8:34). Ik ben mij er van bewust dat ik niets kan doen om mijzelf te redden. Ik geloof dat er alleen behoud is in Zijn Naam (Handelingen 4:12), Ik geloof dat, als ik mijn zonden belijd, het bloed van Jezus mij daarvan geheel reinigt (1 Johannes 1:7). Ik heb berouw over mijn zonden en heb er een afkeer van. Ik open mijn hart nu voor Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer. Ik bid dit gebed in de naam van Jezus. Zoals ik ben – ‘k pleit anders niet, dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat Gij zélf mij nu ontbiedt, O, Lam van God, ik kom!
Amen

Het smetteloze offer

Op het weiland achter ons huis zie je dezer dagen de jonge lammetjes vrolijk rondspringen. Het is opnieuw voorjaar. Een prachtig gezicht is het om deze jonge smetteloze diertjes te zien ronddartelen. Het doet mij altijd weer denken aan bovenstaande titel.Lam

Nu we stilaan naar Pasen toegaan, wil ik hierbij even stilstaan.

De schrijver van de Hebreeënbrief heeft dit beeld gebruikt om ons iets heel belangrijk te leren. Hij vergelijkt de oudtestamentische offers met het offer van Jezus op het kruis.

De aardse tabernakel en de aardse offers waren heel belangrijk voor Israël.

De oudtestamentische gelovige kon door deze dienst vergeving van zonden ontvangen. Maar de zonden werden niet weggenomen of weggewassen, maar slechts bedekt in afwachting van de komst van een volmaakter en meer complete regeling.

En die is gekomen in Christus. Hij heeft zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God gebracht. Het woord smetteloos wijst op Zijn volkomen onschuld. Hij heeft nooit een zonde begaan, hoewel Hij net zoals wij op allerlei manieren verzocht werd. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons bewustzijn van de dode werken. Dode werken zijn die dingen die we gedaan hebben, die tegen Gods wetten ingaan en daarom de eeuwige straf tot gevolg hebben.

Dat is de zonde. Dat haalt Gods oordeel over ons.Kruis

Gode zij dank, er is nu door Jezus Christus vergeving en reiniging mogelijk. Want Christus is voor dit belangrijke werk de tabernakel binnengegaan. Niet een tabernakel die door mensenhanden is gemaakt, nee, een grotere en meer volmaakte tabernakel in de hemel.

Toen Jezus aan het kruis stierf scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden (Matth. 27:51). Voorbij dit voorhangsel mocht alleen de hogepriester één keer per jaar komen en dit niet zonder het bloed van een smetteloos lam.

Jezus Christus ging daarbinnen met Zijn eigen bloed en bewerkte zo verzoening voor ons. Daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond. Hij is eens en voor altijd binnengegaan en dus hoeft dit offer niet te worden herhaald. Door Christus’ dood ontvangen de geroepenen (zij die zich door de prediking van het evangelie tot God hebben bekeerd) de eeuwige belofte. Dat is het eeuwige leven. Daarom lezen we een beetje verder in de Hebreeënbrief dat Christus de volmaakte Hogepriester is. Hij heeft ons met Zijn eigen bloed eens en voor altijd gereinigd.

Nu roept Hij één ieder op om deelachtig te worden aan deze reiniging door geloof in Zijn volbrachte werk.

Laat u met God verzoenen nu er nog een heden is.

Weg van Boeddha?

Weg van Boeddha?(1)

Populair
Kijk om je heen en je ziet regelmatig beelden van Boeddha. Buiten hebben ze de tuinkabouter verdrongen, binnen staan ze op de kast of in de vensterbank. In woonwinkels en tuincentra kom je grote hoeveelheden tegen in allerlei soorten en maten; Boeddha is in de mode. Waarom een Boeddhabeeld?
Vraag het de mensen en je krijgt antwoorden als ‘rustgevend’, ‘gewoon mooi’ en ‘een prettige uitstraling’. Soms voelt men zich speciaal aangetrokken tot de persoon Boeddha: ‘een verlicht persoon’, ‘iemand die mensen wijze dingen leerde’. Hij wordt vaak gezien als een diepzinnige en spirituele leraar zonder al te veel dogma’s, iemand die mensen leerde zelf hun weg te kiezen. Dat is een manier van in het leven staan die veel mensen aanspreekt; zelfbewust en onafhankelijk, spiritueel maar niet dogmatisch.

Boodschap van Boeddha
Kloppen deze ideeën? Boeddha leefde zo’n 2400 jaar geleden in Noord-India. Net als de hele maatschappij waartoe hij behoorde ging Boeddha uit van het principe van ‘karma’. Karma betekent dat je oogst wat je zaait, zowel in dit leven als in je volgende levens (de gedachte van reïncarnatie). Je moet goed doen om het in een volgend leven beter te hebben. Maar zolang je reïncarneert, ben ie onderworpen aan het lijden. Boeddha onderwees dat onze verlangens (in feite ons gebrek aan acceptatie) de bron van het lijden zijn. Die verlangens moeten bestreden worden, onder andere door meditatie, en uiteindelijk afsterven. Als dat gebeurt, komt er ook ontsnapping aan de eindeloze keten van reïncarnaties. Het ultieme doel is opgaan in het niets, waardoor het lijden definitief voorbij is.
Als je Boeddha in dit onderwijs volgt, heb je terecht een Boeddhabeeld. Maar als je anders denkt, moet je dan wel zo’n beeld willen hebben?

Vragen
De gedachte dat je oogst wat je zaait is niet vreemd, we zien in het leven vaak dat het zo werkt. Maar klopt de reïncarnatiegedachte? En is de weg die Boeddha wees de juiste? Die leidt tot een nogal negatieve kijk op onze werkelijkheid. Boeddha’s weg vraagt ook heel wat van ons. Is hij wel begaanbaar? Je moet immers uitzonderlijk sterk en gedisciplineerd zijn om jezelf zo te vormen als de bedoeling is. En nog een laatste vraag: is het een realistische gedachte dat je je negatieve karma, dat wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, definitief achter je kunt laten?

Een andere weg
De weg van Boeddha kun je omschrijven als een weg voor spirituele doe-het-zelvers. Ben jij een spirituele doe-het-zelver? Vroeg of laat zul je ontdekken dat je faalt. Zelfs als je je verlangens kunt onderwerpen aan je wil, zul je nog niet in staat zijn om misstappen uit het verleden ongedaan te maken. Als je eerlijk bent naar jezelf, moet je erkennen dat je onvolmaakt blijft. Hebben we dan niet een andere weg nodig?

Genade
Het tegenovergestelde van vertrouwen op eigen inspanning is vertrouwen op wat je krijgt of
aangeboden wordt. Waar kunnen we het goede ontvangen als we het zelf niet kunnen bewerken?
Het christelijk geloof heeft hier een verrassende en unieke boodschap.
Er is hoop door JEZUS CHRISTUS.
In één woord: genade. Genade is: gratis ontvangen waar je geen recht op hebt. De kern van het christelijke geloof is dat Jezus Christus voor ons heeft bereikt wat we zelf niet kunnen bereiken. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld: “De zonde (2) betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
De Bijbel is volstrekt realistisch over ons falen en onze onmacht voor het goede. Maar er is hoop door Jezus Christus omdat Hij de zonde en de dood overwonnen heeft! Iedereen kan in zijn overwinning delen door in Hem te geloven.

En nu?
Als je weet dat je genade nodig hebt, ga dan verder op zoek.
Je mag bidden tot Jezus, je kunt je verdiepen in de Bijbel, je kunt contact zoeken met christenen. Als je naar Jezus uitspreekt dat je Zijn genade nodig hebt, aanvaardt Hij je zeker. Dat heeft Hij beloofd.
Misschien spreekt deze boodschap je niet aan en ben je lever een spirituele doe-het-zelver. Die keus is vrij. Maar onthoud dit: misschien kom je ooit aan het einde van je eigen kunnen, misschien ga je ooit een leegte in je binnenste ervaren die helemaal niet is wat je wenst. Denk dan terug aan Jezus en de genade die Hij aanbiedt. Hij heeft alle macht en zal je kunnen redden. Hij zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht (Mattheüs 11:28).

(1) Overgenomen van St. Etz, Alblasserdam, Nederland.
(2) Zonde zou je kunnen omschrijven als negatief karma dat je in je leven hebt opgebouwd. Zonde heeft echter alleen betrekking op het unieke leven dat je nu leeft, want het christelijk geloof wijst de gedachte van reïncarnatie af.

Welkom!

Uitgelicht

Wij zijn een christengemeenschap uit Landen en omgeving.

Wij hopen door middel van deze site iets voor u te mogen betekenen.
Graag willen wij getuigen zijn van de vrede en vreugde die we hebben leren kennen door Jezus Christus. Hij is de BRON van onze inspiratie in persoonlijk en gemeente(kerke)lijk leven.
Als christengemeenschap leggen wij de nadruk op de fundamentele waarden zoals dat is opgetekend in de Heilige Schrift, de Bijbel, met als de centrale boodschap het evangelie (dé blijde boodschap) van Jezus Christus.
In Zijn navolging trachten wij de liefde en de blijde hoop welks Gods bedoeling is voor iedereen gestalte te geven in het alledaagse leven.
Indien hierin iets herkenbaar is voor u, of het is datgene wat u ook zoekt, dan willen wij u graag verder helpen.

Cecilio Maria, predikant De Bron