De Heer is waarlijk opgewekt!

Pasen (Opstandingfeest)
De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:34

Het Paasfeest wordt elk jaar weer trouw gevierd. Hoewel de betekenis ervan bij een groeiend aantal mensen volledig onbekend is. Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken genoemd worden. Maar de belangrijkste oorzaak is wel dat we zo weinig zien van de hoop en blijdschap van dit feest in het hedendaagse christendom.
Dat is het gevolg van het vieren van dit feest enkel als een traditie en het navolgen van onze huidige samenleving waar het alleen om commerce draait. Dan blijft alleen een oppervlakkige heidense paassfeer van paaseieren, paaskuikens en paasklokken over. Ook hebben velen zich, onder invloed van de zogenaamde moderne wetenschap, die in haar hoogmoed alles denkt te weten en kunnen, laten vervreemden van de betrouwbaarheid van de Bijbel, als Gods onfeilbaar Woord. De Bijbel toont ons Gods almacht en kracht over de dood heen. Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God want Hij is Heer van het leven.

De Heer is echt opgestaan
Het Paasfeest is bij de joden het feest van de herdenking van de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Het christelijke Paasfeest heeft een tweede dimensie. Naast de herdenking van de bevrijding door de dood van Jezus Christus aan het kruis, herdenken we ook Zijn triomfantelijke opstanding uit de dood. Daarom zou de naam “Opstandingfeest” meer toepasselijk zijn.
Bovenstaande Bijbeltekst, die uitgegroeid is tot een christelijke paasgroet, is afkomstig uit de geschiedenis van Jezus ’s opstanding. Het ongeloof onder Jezus discipelen ten opzichte van Zijn opstanding was groot. Twee mannen die Hem zagen, met Hem wandelden hadden Hem niet herkend. Pas aan tafel herkenden ze Hem als de opgestane Heer. Met grote blijdschap keerden ze terug om hun vrienden te vertellen dat Jezus leefde. Ook dezen hadden ondertussen Jezus gezien. We merken door al de verhalen van Jezus ‘s opstanding dat er grote verbazing en blijdschap heerste onder de discipelen van Jezus. De dood is overwonnen! Jezus leeft! De Here is waarlijk opgewekt!
De opstanding van Jezus Christus is de centrale boodschap van het christendom.

Verbazing
Stel u eens voor. Maria en de andere vrouwen waren in diepe droefheid op zoek naar het lichaam van hun geliefde Meester. Hij werd op donderdagmiddag op gruwelijke wijze gekruisigd. Zijn lichaam werd van het kruis gehaald en in een graf (grot) gelegd. Alles verliep hectisch en snel want het werd sabbat en dan mocht er niet worden gewerkt. Zijn lichaam werd zonder de gebruikelijke verzorging, in het graf gelegd. Het was gedaan. Hun geliefde Meester werd gewelddadig ter dood veroordeeld. Het mooie liedje was uit, definitief voorbij. Want de dood is immers onomkeerbaar. Zo kwamen deze vrouwen aan bij het graf. Maar grote verbazing greep hen aan als ze zagen dat de grafsteen weggerold was. Hoe kon dit? Wat was er allemaal aan de hand? Wie had dit gedaan? En nog grotere vragen kwamen bij hen op als ze dichterbij het graf kwamen en het lichaam van Jezus niet vonden. Maar dan plotseling stonden daar twee mannen in blinkend gewaad, het waren duidelijk twee engelen, die hen vroegen wie ze zochten en direct ook het antwoord gaven. Jullie zoeken een dode Jezus, maar Hij is niet hier. Hij is opgewekt. Hij is niet meer temidden van de doden. Hij is de levende Jezus geworden. Precies zoals Jezus tijdens zijn leven had verteld. Wat een geweldige boodschap. Opeens vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo vaak sprak Jezus over wat er allemaal ging gebeuren, maar ze begrepen er niets van. En nu drong het tot hen door. De Heer Jezus is waarlijk opgewekt. Hij is niet meer dood Hij leeft! De dood is overwonnen! Wat een blijde boodschap. De aloude Bijbelse profetie ging glansrijk in vervulling.
In Psalm 71 staat het zo:
Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk?Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen opstijgen. Psalm 71:19,20.

Hoop
Op het kruis van Golgotha werd door de dood van Jezus Christus aan Gods gerechtigheid voldaan, namelijk dat de zonde, overtredingen, het onrecht moet worden afgestraft. Gods heiligheid kan de overtredingen niet verdragen of toestaan. Elke overtreding van Gods wet verdient straf. Wie onder ons is zonder zonde? Wie is volledig in orde met Gods geboden? Niemand. Geen één. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen Gods straf. Hoe braaf ze ook denken te zijn. God is heilig en rechtvaardig en alle mensen zondig en schuldig. Dat is een enorme kloof tussen God en mens. Maar gelukkig bedacht God zelf een plan om de weg naar Hem te openen. Door het lijden en sterven van Jezus Christus in onze plaats is de weg naar God geopend. Hij droeg de straf die wij verdienden om ons te redden van de eeuwige straf. Zo werd Zijn dood, onze dood en Zijn opstanding onze opstanding. Dat is het grootse wat op het kruis werd volbracht. Jezus Christus is een levende Heer en Heiland.
Jezus Christus is op Pasen triomfantelijk uit de dood opgewekt en leeft tot in eeuwigheid. Wie dit vandaag met zijn gehele hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Christus Heer is, heeft nu al het eeuwige leven. Hij zal op gelijke wijze uit de dood herrijzen net zoals Jezus Christus. Dat is de hoop van Pasen.. Wat een heerlijk vooruitzicht. De dood heeft niet het laatste woord, maar Jezus Christus, de Levende Heiland.
Jezus zegt:
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Opbaring 1:18
Gezegend Pasen