De Heer is waarlijk opgewekt!

Pasen (Opstandingfeest)
De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:34

Het Paasfeest wordt elk jaar weer trouw gevierd. Hoewel de betekenis ervan bij een groeiend aantal mensen volledig onbekend is. Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken genoemd worden. Maar de belangrijkste oorzaak is wel dat we zo weinig zien van de hoop en blijdschap van dit feest in het hedendaagse christendom.
Dat is het gevolg van het vieren van dit feest enkel als een traditie en het navolgen van onze huidige samenleving waar het alleen om commerce draait. Dan blijft alleen een oppervlakkige heidense paassfeer van paaseieren, paaskuikens en paasklokken over. Ook hebben velen zich, onder invloed van de zogenaamde moderne wetenschap, die in haar hoogmoed alles denkt te weten en kunnen, laten vervreemden van de betrouwbaarheid van de Bijbel, als Gods onfeilbaar Woord. De Bijbel toont ons Gods almacht en kracht over de dood heen. Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God want Hij is Heer van het leven.

De Heer is echt opgestaan
Het Paasfeest is bij de joden het feest van de herdenking van de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Het christelijke Paasfeest heeft een tweede dimensie. Naast de herdenking van de bevrijding door de dood van Jezus Christus aan het kruis, herdenken we ook Zijn triomfantelijke opstanding uit de dood. Daarom zou de naam “Opstandingfeest” meer toepasselijk zijn.
Bovenstaande Bijbeltekst, die uitgegroeid is tot een christelijke paasgroet, is afkomstig uit de geschiedenis van Jezus ’s opstanding. Het ongeloof onder Jezus discipelen ten opzichte van Zijn opstanding was groot. Twee mannen die Hem zagen, met Hem wandelden hadden Hem niet herkend. Pas aan tafel herkenden ze Hem als de opgestane Heer. Met grote blijdschap keerden ze terug om hun vrienden te vertellen dat Jezus leefde. Ook dezen hadden ondertussen Jezus gezien. We merken door al de verhalen van Jezus ‘s opstanding dat er grote verbazing en blijdschap heerste onder de discipelen van Jezus. De dood is overwonnen! Jezus leeft! De Here is waarlijk opgewekt!
De opstanding van Jezus Christus is de centrale boodschap van het christendom.

Verbazing
Stel u eens voor. Maria en de andere vrouwen waren in diepe droefheid op zoek naar het lichaam van hun geliefde Meester. Hij werd op donderdagmiddag op gruwelijke wijze gekruisigd. Zijn lichaam werd van het kruis gehaald en in een graf (grot) gelegd. Alles verliep hectisch en snel want het werd sabbat en dan mocht er niet worden gewerkt. Zijn lichaam werd zonder de gebruikelijke verzorging, in het graf gelegd. Het was gedaan. Hun geliefde Meester werd gewelddadig ter dood veroordeeld. Het mooie liedje was uit, definitief voorbij. Want de dood is immers onomkeerbaar. Zo kwamen deze vrouwen aan bij het graf. Maar grote verbazing greep hen aan als ze zagen dat de grafsteen weggerold was. Hoe kon dit? Wat was er allemaal aan de hand? Wie had dit gedaan? En nog grotere vragen kwamen bij hen op als ze dichterbij het graf kwamen en het lichaam van Jezus niet vonden. Maar dan plotseling stonden daar twee mannen in blinkend gewaad, het waren duidelijk twee engelen, die hen vroegen wie ze zochten en direct ook het antwoord gaven. Jullie zoeken een dode Jezus, maar Hij is niet hier. Hij is opgewekt. Hij is niet meer temidden van de doden. Hij is de levende Jezus geworden. Precies zoals Jezus tijdens zijn leven had verteld. Wat een geweldige boodschap. Opeens vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo vaak sprak Jezus over wat er allemaal ging gebeuren, maar ze begrepen er niets van. En nu drong het tot hen door. De Heer Jezus is waarlijk opgewekt. Hij is niet meer dood Hij leeft! De dood is overwonnen! Wat een blijde boodschap. De aloude Bijbelse profetie ging glansrijk in vervulling.
In Psalm 71 staat het zo:
Ja, uw gerechtigheid, o God, reikt tot den hoge, Gij, die grote dingen volbracht hebt; o God, wie is U gelijk?Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen opstijgen. Psalm 71:19,20.

Hoop
Op het kruis van Golgotha werd door de dood van Jezus Christus aan Gods gerechtigheid voldaan, namelijk dat de zonde, overtredingen, het onrecht moet worden afgestraft. Gods heiligheid kan de overtredingen niet verdragen of toestaan. Elke overtreding van Gods wet verdient straf. Wie onder ons is zonder zonde? Wie is volledig in orde met Gods geboden? Niemand. Geen één. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen Gods straf. Hoe braaf ze ook denken te zijn. God is heilig en rechtvaardig en alle mensen zondig en schuldig. Dat is een enorme kloof tussen God en mens. Maar gelukkig bedacht God zelf een plan om de weg naar Hem te openen. Door het lijden en sterven van Jezus Christus in onze plaats is de weg naar God geopend. Hij droeg de straf die wij verdienden om ons te redden van de eeuwige straf. Zo werd Zijn dood, onze dood en Zijn opstanding onze opstanding. Dat is het grootse wat op het kruis werd volbracht. Jezus Christus is een levende Heer en Heiland.
Jezus Christus is op Pasen triomfantelijk uit de dood opgewekt en leeft tot in eeuwigheid. Wie dit vandaag met zijn gehele hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Christus Heer is, heeft nu al het eeuwige leven. Hij zal op gelijke wijze uit de dood herrijzen net zoals Jezus Christus. Dat is de hoop van Pasen.. Wat een heerlijk vooruitzicht. De dood heeft niet het laatste woord, maar Jezus Christus, de Levende Heiland.
Jezus zegt:
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Opbaring 1:18
Gezegend Pasen

Halloween niet onschuldig

En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse
leven door angst voor de dood tot slavernij
gedoemd waren. Hebreeën 2: 15

“Het is een dag om te griezelen geworden, om pret te hebben, om bang te zijn en bang te maken. Met het begin van de winter, met de doden, met de oogst heeft Halloween niets meer te maken.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/

Zo stond het te lezen op de website van De Redactie enkele jaren geleden. Op die manier werden en worden  de mensen om de tuin geleidt. Want zo onschuldig is de Halloween niet. Het is een klinkklare leugen want dit “feest” heeft wel degelijk alles te maken met de dood, ja angst voor de dood. Kijk maar naar de lijst van de vele activiteiten in ons land rond Halloween, dan blijkt dat ze allemaal gebaseerd zijn op de angst die de mens uit nature heeft voor de dood en geesten. Het gaat er uiteindelijk om dat we bang worden, griezelen en huiveren. De Bijbel toont ons dat de geest die hier achter schuil gaat de duivel is. Hij heeft die angst voor de dood gebruikt om de mens tot slavernij brengen. Daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat de mensen niet in zijn bestaan geloven. Zodat hij zonder argwaan zijn gang kan gaan zonder dat iemand het doorheeft en vooral niet dieper gaan nadenken over deze dingen en zo de waarheid zouden ontdekken.

De dood is een groot probleem voor de mens. Hij heeft er geen antwoord op. Men vindt bij alle volkeren allerlei ritten en traditie die allemaal hun oorsprong hebben in het zoeken naar een antwoord op het probleem van de dood.

Bovenstaande Bijbeltekst spreekt van “tot slavernij gedoemd” gedurende hun ganse leven. Maar door het een”feest” of “pret maakt” te noemen tracht men een dieper liggend probleem te maskeren. Er is grote geestelijk nood die we vrolijk trachten weg te “feesten”.

Angst is niet iets om te bagatelliseren en nog minder om mee te spelen of pret mee te maken. Psychiatrische instellingen zitten vol met mensen met angst.  Maar de mode die vanuit Amerika onze kant is komen opgewaaid is geen toeval. Het is een doelbewuste opzet van de New-Age organisatie om de wereld te overspoelen met heidense ritten en duistere praktijken. De tactiek is om het als een soort mode of hype in te voeren. Zo werden heksen, tovenaars, Halloween en andere occulte zaken via boeken, (Harry Potter) en films gemeengoed tegenwoordig.  De Bijbel echter toont ons een geweldig feit, namelijk dat er een antwoord is op de dood. Dat we niet in angst, dus in slavernij hoeven te leven want er is bevrijding mogelijk geworden door het werk van Jezus Christus. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen als mens van vlees en bloed, precies zoals wij zijn, om ons te verlossen (bevrijden)van de zonde. De apostel Paulus beschreef dit in zijn brief aan de kerk van Efeze: Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -,Efez.2:1-3

Gelukkig bleef het niet bij deze droevige toestand want er kwam een vervolg:

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.Ef.2:4,5.

Hij heeft de slavendrijver onttroond en de slaven in vrijheid gesteld. Wie tot het geloof in Jezus Christus komt wordt in de vrijheid gesteld. De dood jaagt geen angst meer aan en de duivel heeft geen macht meer. Halleluja! Prijs God voor de grote verlossing in Jezus Christus.

Mensen in vlammen

En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hand.2:3

PinksterenEen oude belofte.
Na het volbrengen van een gigantische opdracht en het spectaculaire heengaan van Jezus Christus naar de hemel, kwam de beloofde Helper namelijk de Heilige Geest. De Here Jezus heeft deze gebeurtenis aangekondigd. Het werk gaat onverminderd verder. Wat de geestelijke leiders ook proberen, het zal niets uithalen. God is een werk begonnen en het is niet te stoppen. Toen de volheid des tijds gekomen was zond God zijn Zoon precies zoals Hij eeuwen geleden had beloofd en deze spectaculaire gebeurtenis is er onderdeel van. Maar voor we hierop verder ingaan moeten we voor het verband eerst kijken naar hetgeen hieraan vooraf ging. Jezus Christus de weldoener en wonderdoener, ja de fantastische leider en leraar werd vervolgd, gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisdood. Een vreselijke marteldood die gebruikelijk was in de toenmalige wereld.

Onvergankelijk en onvernietigbaar leven.
Zijn vrienden en volgelingen begrepen niets van wat Hij hun keer op keer vertelde. Het was voor hun echt te moeilijk. Hij vertelde dat Hij was gekomen om Zijn leven te geven en zo te voorzien in overvloedig leven. Dit noemde Hij het eeuwige leven of onvernietigbaar leven en dat een mens opnieuw geboren moest worden om hieraan deelachtig te worden. In een gesprek met één van hun vooraanstaande geleerden sprak Hij ook hierover. Deze man dacht meteen aan de natuurlijke geboorte van een baby wat logisch is en dacht hiervan alles te weten. Hoewel zelfs dit voor ons als mensen ook een mysterie is. Jezus had het over iets anders iets dat vele malen wonderlijker is, namelijk eeuwig durend leven. De apostel Paulus heeft dit zo verwoord: “Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie”. 2Tim.1:10. Door Zijn lijden en sterven op het kruis heeft Hij de straf gedragen voor de zonden van alle mensen. Door te sterven op het kruis heeft Hij de dood overwonnen. Vandaar dat Hij ook triomfantelijk opstond uit de doden. Er is nu geen veroordeling meer voor allen die in Hem geloven, want Hij heeft hun straf op het kruis gedragen. We spreken dan van een plaatsvervangend sterven.

De onzichtbare Helper.
De spectaculaire intrede van de Heilige Geest als de Onzichtbare Helper is hier onderdeel van. Een geweldige windvlaag en de vlammen die op de discipelen bleven staan, illustreert het feit dat de Heilige Geest op hen werd uitgestort, om voor altijd in hun hart te blijven en dat er geen veroordeling meer is. Dit doet ons onherroepelijk denken aan de brandende braamstruik die Mozes zag. De Heilige God was aanwezig, maar de braamstruik werd niet verteerd. Door het werk van Jezus Christus is er geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus geloven. Het vuur van Gods veroordeling zal hen niet verteren. Dat is het goede nieuws, het evangelie. Nu kan de Heilige Geest wonen in hen die in Christus geloven. Hij is de Helper, Hij bewerkt de wedergeboorte in ons. Hij helpt ons Christus te vereren. Hij helpt ons Gods opdracht uit te voeren. Hij leidt ons in alle waarheid. Hij is het die de bruid, de gemeente van Christus gereed maakt voor de spoedige ontmoeting met de komende Bruidegom.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. Openbaring 22:17.

Gezegend Pinksterfeest.

Bent u klaar voor de eeuwigheid?

Toen ik mijn zestigste verjaardag vierde gaf een collega mij een tekening die ze speciaal voor mij had gemaakt. Het is een mooie tekening in zwart-wit waarop een klok te zien is in de vorm van een zandloper. De klok is vervormd, want het wordt naar beneden getrokken en is bezig te verdwijnen in de smalle hals van de zandloper.
Klok TekeningDe tijd tikt
Ze gaf de tekening de titel: “De tijd tikt”. Dit illustreert inderdaad wat wij allemaal dagelijks gewaar worden, namelijk dat de tijd vliegt. En vooral als je heel wat plannen en wensen hebt kan het ons wel eens beangstigen. We hebben geen tijd, zeggen we vaak, en het is waar ook. We hebben geen invloed op de factor tijd. Het is een gegeven en we moeten ermee leven en werken. We kunnen wel de tijd dat ons gegeven wordt goed gebruiken. God heeft de tijd geschapen en Hij heeft ook bepaald dat er een moment, een dag komt dat de periode, of het tijdperk van tijd zal ophouden te bestaan. Dan is er geen tijd meer. We belanden dan in de eeuwigheid. Dit tijdperk, als ik het zo mag noemen, komt snel dichterbij. Het is van groot belang dat we klaar zijn voor de eeuwigheid. Daarom wil ik u ter voorbereiding hierop op het volgende wijzen. Kroont Christus nu als uw Heer en Verlosser. Bekeert u en gelooft het evangelie.
We zijn allen zondaars. We moeten gered worden uit onze zonden.
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven om ons te redden. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes 3:16-17).
We moeten onze zonden belijden, daar ernstig berouw over hebben, ons daarvan afkeren om er nooit meer in te willen vallen.
“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:7).
“Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13).
In geloof moeten we Jezus Christus als onze Verlosser aannemen. “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” (Johannes 1:12).
“Want uit genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf; het is een gave van God opdat niemand roeme” (Efeze 2:8-9).
Wij moeten Jezus als Heer en als Verlosser belijden. “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis” (Romeinen 10:9-10).

 Een gebed om behoud (redding)
Lieve Heiland, wees mij, zondaar, genadig. Ik belijd u mijn zonden (noem ze bij hun naam). Vergeef mij die. Kom in mijn hart en red mijn ziel. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij stierf aan een kruis om mij te redden. Ik geloof dat Hij opstond uit de doden en nu voor mij bidt aan de rechterhand des Vaders in de hemel (Romeinen 8:34). Ik ben mij er van bewust dat ik niets kan doen om mijzelf te redden. Ik geloof dat er alleen behoud is in Zijn Naam (Handelingen 4:12), Ik geloof dat, als ik mijn zonden belijd, het bloed van Jezus mij daarvan geheel reinigt (1 Johannes 1:7). Ik heb berouw over mijn zonden en heb er een afkeer van. Ik open mijn hart nu voor Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer. Ik bid dit gebed in de naam van Jezus. Zoals ik ben – ‘k pleit anders niet, dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat Gij zélf mij nu ontbiedt, O, Lam van God, ik kom!
Amen

Het smetteloze offer

Op het weiland achter ons huis zie je dezer dagen de jonge lammetjes vrolijk rondspringen. Het is opnieuw voorjaar. Een prachtig gezicht is het om deze jonge smetteloze diertjes te zien ronddartelen. Het doet mij altijd weer denken aan bovenstaande titel.Lam

Nu we stilaan naar Pasen toegaan, wil ik hierbij even stilstaan.

De schrijver van de Hebreeënbrief heeft dit beeld gebruikt om ons iets heel belangrijk te leren. Hij vergelijkt de oudtestamentische offers met het offer van Jezus op het kruis.

De aardse tabernakel en de aardse offers waren heel belangrijk voor Israël.

De oudtestamentische gelovige kon door deze dienst vergeving van zonden ontvangen. Maar de zonden werden niet weggenomen of weggewassen, maar slechts bedekt in afwachting van de komst van een volmaakter en meer complete regeling.

En die is gekomen in Christus. Hij heeft zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God gebracht. Het woord smetteloos wijst op Zijn volkomen onschuld. Hij heeft nooit een zonde begaan, hoewel Hij net zoals wij op allerlei manieren verzocht werd. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons bewustzijn van de dode werken. Dode werken zijn die dingen die we gedaan hebben, die tegen Gods wetten ingaan en daarom de eeuwige straf tot gevolg hebben.

Dat is de zonde. Dat haalt Gods oordeel over ons.Kruis

Gode zij dank, er is nu door Jezus Christus vergeving en reiniging mogelijk. Want Christus is voor dit belangrijke werk de tabernakel binnengegaan. Niet een tabernakel die door mensenhanden is gemaakt, nee, een grotere en meer volmaakte tabernakel in de hemel.

Toen Jezus aan het kruis stierf scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden (Matth. 27:51). Voorbij dit voorhangsel mocht alleen de hogepriester één keer per jaar komen en dit niet zonder het bloed van een smetteloos lam.

Jezus Christus ging daarbinnen met Zijn eigen bloed en bewerkte zo verzoening voor ons. Daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond. Hij is eens en voor altijd binnengegaan en dus hoeft dit offer niet te worden herhaald. Door Christus’ dood ontvangen de geroepenen (zij die zich door de prediking van het evangelie tot God hebben bekeerd) de eeuwige belofte. Dat is het eeuwige leven. Daarom lezen we een beetje verder in de Hebreeënbrief dat Christus de volmaakte Hogepriester is. Hij heeft ons met Zijn eigen bloed eens en voor altijd gereinigd.

Nu roept Hij één ieder op om deelachtig te worden aan deze reiniging door geloof in Zijn volbrachte werk.

Laat u met God verzoenen nu er nog een heden is.

Welkom!

Uitgelicht

Wij zijn een christengemeenschap uit Landen en omgeving.

Wij hopen door middel van deze site iets voor u te mogen betekenen.
Graag willen wij getuigen zijn van de vrede en vreugde die we hebben leren kennen door Jezus Christus. Hij is de BRON van onze inspiratie in persoonlijk en gemeente(kerke)lijk leven.
Als christengemeenschap leggen wij de nadruk op de fundamentele waarden zoals dat is opgetekend in de Heilige Schrift, de Bijbel, met als de centrale boodschap het evangelie (dé blijde boodschap) van Jezus Christus.
In Zijn navolging trachten wij de liefde en de blijde hoop welks Gods bedoeling is voor iedereen gestalte te geven in het alledaagse leven.
Indien hierin iets herkenbaar is voor u, of het is datgene wat u ook zoekt, dan willen wij u graag verder helpen.

Cecilio Maria, predikant De Bron