Mensen in vlammen

En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hand.2:3

PinksterenEen oude belofte.
Na het volbrengen van een gigantische opdracht en het spectaculaire heengaan van Jezus Christus naar de hemel, kwam de beloofde Helper namelijk de Heilige Geest. De Here Jezus heeft deze gebeurtenis aangekondigd. Het werk gaat onverminderd verder. Wat de geestelijke leiders ook proberen, het zal niets uithalen. God is een werk begonnen en het is niet te stoppen. Toen de volheid des tijds gekomen was zond God zijn Zoon precies zoals Hij eeuwen geleden had beloofd en deze spectaculaire gebeurtenis is er onderdeel van. Maar voor we hierop verder ingaan moeten we voor het verband eerst kijken naar hetgeen hieraan vooraf ging. Jezus Christus de weldoener en wonderdoener, ja de fantastische leider en leraar werd vervolgd, gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisdood. Een vreselijke marteldood die gebruikelijk was in de toenmalige wereld.

Onvergankelijk en onvernietigbaar leven.
Zijn vrienden en volgelingen begrepen niets van wat Hij hun keer op keer vertelde. Het was voor hun echt te moeilijk. Hij vertelde dat Hij was gekomen om Zijn leven te geven en zo te voorzien in overvloedig leven. Dit noemde Hij het eeuwige leven of onvernietigbaar leven en dat een mens opnieuw geboren moest worden om hieraan deelachtig te worden. In een gesprek met één van hun vooraanstaande geleerden sprak Hij ook hierover. Deze man dacht meteen aan de natuurlijke geboorte van een baby wat logisch is en dacht hiervan alles te weten. Hoewel zelfs dit voor ons als mensen ook een mysterie is. Jezus had het over iets anders iets dat vele malen wonderlijker is, namelijk eeuwig durend leven. De apostel Paulus heeft dit zo verwoord: “Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie”. 2Tim.1:10. Door Zijn lijden en sterven op het kruis heeft Hij de straf gedragen voor de zonden van alle mensen. Door te sterven op het kruis heeft Hij de dood overwonnen. Vandaar dat Hij ook triomfantelijk opstond uit de doden. Er is nu geen veroordeling meer voor allen die in Hem geloven, want Hij heeft hun straf op het kruis gedragen. We spreken dan van een plaatsvervangend sterven.

De onzichtbare Helper.
De spectaculaire intrede van de Heilige Geest als de Onzichtbare Helper is hier onderdeel van. Een geweldige windvlaag en de vlammen die op de discipelen bleven staan, illustreert het feit dat de Heilige Geest op hen werd uitgestort, om voor altijd in hun hart te blijven en dat er geen veroordeling meer is. Dit doet ons onherroepelijk denken aan de brandende braamstruik die Mozes zag. De Heilige God was aanwezig, maar de braamstruik werd niet verteerd. Door het werk van Jezus Christus is er geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus geloven. Het vuur van Gods veroordeling zal hen niet verteren. Dat is het goede nieuws, het evangelie. Nu kan de Heilige Geest wonen in hen die in Christus geloven. Hij is de Helper, Hij bewerkt de wedergeboorte in ons. Hij helpt ons Christus te vereren. Hij helpt ons Gods opdracht uit te voeren. Hij leidt ons in alle waarheid. Hij is het die de bruid, de gemeente van Christus gereed maakt voor de spoedige ontmoeting met de komende Bruidegom.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. Openbaring 22:17.

Gezegend Pinksterfeest.

Bent u klaar voor de eeuwigheid?

Toen ik mijn zestigste verjaardag vierde gaf een collega mij een tekening die ze speciaal voor mij had gemaakt. Het is een mooie tekening in zwart-wit waarop een klok te zien is in de vorm van een zandloper. De klok is vervormd, want het wordt naar beneden getrokken en is bezig te verdwijnen in de smalle hals van de zandloper.
Klok TekeningDe tijd tikt
Ze gaf de tekening de titel: “De tijd tikt”. Dit illustreert inderdaad wat wij allemaal dagelijks gewaar worden, namelijk dat de tijd vliegt. En vooral als je heel wat plannen en wensen hebt kan het ons wel eens beangstigen. We hebben geen tijd, zeggen we vaak, en het is waar ook. We hebben geen invloed op de factor tijd. Het is een gegeven en we moeten ermee leven en werken. We kunnen wel de tijd dat ons gegeven wordt goed gebruiken. God heeft de tijd geschapen en Hij heeft ook bepaald dat er een moment, een dag komt dat de periode, of het tijdperk van tijd zal ophouden te bestaan. Dan is er geen tijd meer. We belanden dan in de eeuwigheid. Dit tijdperk, als ik het zo mag noemen, komt snel dichterbij. Het is van groot belang dat we klaar zijn voor de eeuwigheid. Daarom wil ik u ter voorbereiding hierop op het volgende wijzen. Kroont Christus nu als uw Heer en Verlosser. Bekeert u en gelooft het evangelie.
We zijn allen zondaars. We moeten gered worden uit onze zonden.
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven om ons te redden. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes 3:16-17).
We moeten onze zonden belijden, daar ernstig berouw over hebben, ons daarvan afkeren om er nooit meer in te willen vallen.
“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:7).
“Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13).
In geloof moeten we Jezus Christus als onze Verlosser aannemen. “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” (Johannes 1:12).
“Want uit genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf; het is een gave van God opdat niemand roeme” (Efeze 2:8-9).
Wij moeten Jezus als Heer en als Verlosser belijden. “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis” (Romeinen 10:9-10).

 Een gebed om behoud (redding)
Lieve Heiland, wees mij, zondaar, genadig. Ik belijd u mijn zonden (noem ze bij hun naam). Vergeef mij die. Kom in mijn hart en red mijn ziel. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij stierf aan een kruis om mij te redden. Ik geloof dat Hij opstond uit de doden en nu voor mij bidt aan de rechterhand des Vaders in de hemel (Romeinen 8:34). Ik ben mij er van bewust dat ik niets kan doen om mijzelf te redden. Ik geloof dat er alleen behoud is in Zijn Naam (Handelingen 4:12), Ik geloof dat, als ik mijn zonden belijd, het bloed van Jezus mij daarvan geheel reinigt (1 Johannes 1:7). Ik heb berouw over mijn zonden en heb er een afkeer van. Ik open mijn hart nu voor Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer. Ik bid dit gebed in de naam van Jezus. Zoals ik ben – ‘k pleit anders niet, dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat Gij zélf mij nu ontbiedt, O, Lam van God, ik kom!
Amen